2011-01-20

Kanunî Sultan Süleymân Devri Kronolojisi

Kanunî Sultan Süleymân Devri Kronolojisi30 Eylül 1520        : Süleymân Han’ın tahta çıkışı.
18 Mayıs 1521       : 1. Sefer-i hümâyûna çıkılması (Belgrad seferi).
7 Temmuz 1521     : Böğürdelen kalesinin fethedilmesi.
8 Ağustos 1521      : Belgrad kalesinin fethedilmesi.
29 Ağustos 1521    : Belgrad, iç kalesinin fethedilmesi.
16 Haziran 1522    : İkinci Sefer-i hümâyuna çıkılması (Rodos seferi.)
20 Aralık 1522       : Rodos kalesinin teslim olması.
29 Aralık 1522       : Kânûnî Sultan Süleymân’ın Rodos’a girmesi.
27 Haziran 1523    : Makbûl İbrâhim Paşa’nın sadrâzam olması.

30 Eylül 1524         : Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın, Mısır’a asayişi sağlaması için gönderilmesi
6 Aralık 1525         : İlk Fransız elçisinin İstanbul’a gelmesi.
23 Nisan 1526       : Üçüncü Sefer-i hümâyûna çıkılması (Mohaç Seferi).
27 Temmuz 1526   : Petervaradin’in fethedilmesi.

8 Ağustos 1526      : İllok kalesinin fethedilmesi.
29 Ağustos 1526    : Mohaç zaferinin kazanılması.
11 Eylül 1526         : Kânûnî’nin Budin’egirmesi.
28 Kasım 1526      : Segedin’in fethedilmesi.
13 Kasım 1526      : Kânûnî’nin İstanbul’a dönmesi.
13 Kasım 1527      : Bosna Hırvatistan, Esklavonya ve Dalmaçya’nın fethedilmesi.
10 Mayıs 1529       : Dördüncü sefer-i hümâyûna çıkılması (Viyana seferi).
8 Eylül 1529          : Budin’in ikinci defa feth edilmesi.
27 Eylül 1529         : Viyana’nın kuşatılması.
14 Ekim 1529        : Viyana kuşatmasının kaldırılması.
16 Aralık 1529       : Sultan’ın İstanbul’a dönmesi.
17 Ekim 1530        : Avusturya elçilerinin barış isteğiyle İstanbul’a gelmesi.
25 Nisan 1532       : Beşinci sefer-i hümâyûna çıkılması (Almanya seferi).
21 Temmuz 1532   : Sikloş, Erşak ve Sereçyanos kalelerinin fethi.
30 Temmuz 1532   : Kanije kalesinin fethedilmesi.
28 Ağustos 1532    : Güns kalesinin teslim olması.
21 Eylül 1532         : Andrea Doria’nın sahillerimize ilk hücumu.
13 Kasım 1532      : Büyük denizci Pîrî Reis’in vefâtı.
21 Kasım 1532      : Sultan’ın İstanbul’a dönmesi
22 Haziran 1533    : Avusturya ile geçici barış andlaşmaşının imzalanması.
21 Ekim 1533        : Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın doğu seferine öncü kuvvet olarak çıkması.
27 Ekim 1533        : Barbaros Hayreddîn Paşa’nın İstanbul’a gelmesi.
19 Mart 1534         : Pâdişâh’ın annesi Vâlide Sultan hafsa Hatunun vefâtı.
6 Nisan 1534         : Barbaros Hayreddîn Paşa’ya kapdan-ı deryalık verilmesi.
16 Nisan 1534       : Şeyhülislâm İbn-i Kemâl Efendi’nin vefâtı.
11 Haziran 1534    : Altıncı seferi hümâyuna çıkılması (Irakeyn seferi).
23 Haziran 1534    : Van’ın fethi
1 Ağustos 1534      : Barbaros’un Tunus seferine çıkması.
22 Ağustos 1534    : Tunus’un fethi.
5 Ekim 1534          : Sultan’ın Bağdâd’a hareketi
28 Ekim 1534        : Pâdişâh’ın Bağdâd’a girmesi.
1 Nisan 1535         : Kânûnî’nin Bağdâd’dan ikinci Azerbaycan seferine çıkması.
30 Haziran 1535    : Tebriz’in üçüncü defa fethedilmesi
3 Temmuz 1535     : Kânûnî’nin Tebriz’e girmesi.
21 Temmuz 1535   : Safevî Şahı Tahmasb’ın kardeşi Samirzâ’nın Osmanlılara katılması.
3 Ağustos 1535      : Safevî Şâhı’nın elçi göndererek barış istemesi.
8 Ocak 1536          : Pâdişâh’ın İstanbul’a dönüşü.
18 Şubat 1536       : Fransızlara Osmanlı toprakları ve denizlerinde bâzı haklar tanınması.
15 Mart 1536         : Ayas Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
11 Mayıs 1537       : Osmanlı donanmasının İtalya seferine çıkması
17 Mayıs 1537       : Yedinci sefer-i hümâyûna çıkılması (İtalya seferi).
29 Ağustos 1537    : Korfu adasına çıkarma yapılması.
22 Kasım 1537      : Pâdişâh’ın İstanbul’a dönmesi.
8 Temmuz 1538     : Sekizinci sefer-i hümâyûna çıkılması (Boğdan seferi).
13 Temmuz 1538   : Barbaros’un Girid akını, Kerpe ve Kaşot adalarının fethedilmesi
27 Ağustos 1538    : Hindistan seferine gönderilen Süleymân Paşa’nın Gucerât sahillerine ulaşması.
15 Eylül 1538         : Buğdan’ın başkenti Suçava şehrinin fethedilmesi.
28 Eylül 1538         : Preveze deniz zaferi.
13 Eylül 1539         : Lütfü Paşa’nın sadârete getirilmesi
20 Ekim 1540         : Osmanlı-Venedik barış andlaşmasının imzalanması.
20 Haziran 1541     : Dokuzuncu sefer-i hümâyûna çıkılması (Budin seferi).
21/22 Ağustos 1541 : İstabur zaferi
29 Ağustos 1541    : Budin’in fethi ve bütün Macaristan topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması.
23 Nisan 1543       : Onuncu Sefer-i hümâyûn (Estergon seferi).
10 Ağustos 1543    : Estergon kalesinin fethi.
20 Ağustos 1543    : Nis kalesinin fethi.
4 Eylül 1543          : İstolni-Belgrad’ın fethedilmesi
28 Ekim 1544        : Dâmâd Rüstem Paşanın sadârete getirilmesi.
29 Mart 1548         : On birinci sefer-i hümâyûn (İkinci İran Seferi).
27 Temmuz 1548   : Tebriz’in tekrar fethedilmesi.
13 Haziran 1550    : Süleymâniye Câmii’nin temelinin atılması.
15 Ağustos 1551    : Trablusgarb’ın fethi.
23/24 Şubat 1552   : Segedin zaferi.
28 Ağustos 1553    : On ikinci sefer-i hümâyûn (Nahcivan seferi).
6 Kasım 1553         : Kara Ahmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
7 Haziran 1557       : Süleymâniye Câmii’nin ibâdete açılması.
14 Mayıs 1560        : Cerbe Deniz zaferi.
1 Haziran 1562       : Osmanlı-Avusturya barış andlaşmasının imzalanması.
4 Şubat 1565          : Donanmanın Malta seferine hareket etmesi.
28 Haziran 1566     : Sokullu Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
14 Nisan 1566        : Sakız adasının fethedilmesi.
1 Mayıs 1566          : On üçüncü sefer-i hümâyûna çıkılması (Zigetvar seferi).
5 Ağustos 1566       : Zigetvar kalesinin kuşatılması.
6/7 Eylül 1566        : Büyük Osmanlı Sultânı Kanunî’nin vefât etmesi.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar